Kommunala vallöften i Kävlinge inför valet 2014.

Naturskyddsföreningen Kävlingebygden planerar efter en tid av inaktivitet på sin hemsida, att bli mer synliga för våra drygt 350 medlemmar och intresserade i kommunen. Detta kommer att ske genom löpande uppdateringar på hemsidan. Saker som kommer beröras är aktiviteter/utflykter anordnande av föreningen, lokalt hållbarhets/miljöarbete/naturskyddsarbete från kommun, organisationer och eldsjälar, sammanställningar av viktiga punkter från styrelsemöten och förhoppningsvis åsikter från våra medlemmar. Under sommaren har vi arbetat med en sammanställning om hur de kommunala partierna ställer i ett antal frågor om miljö och hållbarhetsarbete. Förhoppningarna är att Kävlinge kommunen ska bli ett föredöme i miljö och hållbarhetsarbete för små och medelstora kommuner. Detta tycks kunna bli verklighet. Alla partierna som deltagit, har visat hög ambition i de flesta av frågorna. Nedan kommer en introduktion varför vi anser vardera ämne vara relevant ihop med undersökningen  i sin helhet.

_MG_1345

1. Klimat.

Klimatfrågorna ses ofta som globala, det finns dock saker som kan göras på lokal nivå för att minska växthusgasutsläppen. Att cykla när det är möjligt är en. Uppskattningsvis skulle 50% av alla resor med bil kunna bytas ut mot cykeln då ca 50% av våra bilresor är i närområdet. Förutom växthusgaser släpper bilar ut långlivade kolväten och NOradikaler. Dessa kolväten är toxiska för människor och stannar länge i naturen. Många storstäder i Europa bygger idag ut sina cykelvägssystem med Köpenhamn och Amsterdam som de klaraste exemplena. Detta gör att cykel blir ett transportalternativ och att biltrafiken med medföljande buller och utsläpp minskar i innerstäderna. I dagens samhälle är bilen många gånger nödvändig. För att öka andelen cykelresor, är säkra och effektiva cykelvägar viktiga.  

Frågor och svar

· Att cykla är ett friskvårdande och miljövänligt transportsätt. Vi vill satsa på att utvidga kommunens cykelvägar och göra det lättare och säkrare att cykla till tätorter inom och utanför kommunen.

 • Socialdemokraterna:Socialdemokraterna säger ja till detta och finns med i vårt handlings-program.
 • Miljöpartiet: Vi instämmer helt!
 • Folkpartiet:Absolut! Detta har vi även motionerat om.
 • Centerpartiet: Instämmer helt och hållet. Vi har nu börjat titta på belysning av cykelbanonorna. På Centerpartiets initiativ ska vi installera solcellsdrivna gatlampor mellan Hög och Löddeköpinge, sedan hoppas vi detta kan utökas till fler platser i kommunen.
 • Kristdemokraterna:OK. Och KD arbetar tillsammans med övriga 3 allianspartier på att kontinuerligt utveckla och anlägga nya G-C vägar i vår kommun. Vi antar i år en ny plan för fortsatt utbyggnad av G-C nätet.
 • Moderaterna:Moderaterna ser ett behov av att bygga ut vårt cykelvägsnät för att knyta samman våra orter. Vi kommer också att samarbeta med Skånetrafiken för att förbättra cykelvägarna till knutpunkter för kollektivtrafiken. Detta är ett löfte i vårt valprogram.
 • Vänsterpartiet:Vi ställer upp på detta.
 • Sverigedemokraterna: OK.

 2. Grönområden och biologisk mångfald.

Biologisk mångfald kan sammanfattas som en indikation på hur många arter som finns inom ett visst habitat. För att göra det möjligt för olika arter att frodas i kommunen är det viktigt att vi har många olika sorters habitat. Ett exempel på habitat med stor biologisk mångfald och lättillgänglig placering är området Folkets Park med näraliggande koloniområde. Området hyser många fågel-, insekts- och växtarter och området är unikt med sin placering nära både Kävlinge centrum och Kävlingeån.   Öresundskusten är en annan unik miljö. På grund av sitt bräckta vatten och skillnader i salthalt är Öresund, ett helt unikt marint habitat. Det ligger i största intresse att denna kuststräcka skyddas från vidare exploatering. Naturskyddsföreningen, Greenpeace och den danska motsvarigheten till Naturskyddsföreningen Danmarks Naturfredningsforening arbetar i samarbete med vissa kommuner längs öresundskusten för utöka skyddet i detta mycket känsliga och unika ekosystem. Ekosystemet är idag redan hårt ansatt av övergödning och fartygstrafik. I Öresund råder förbud mot trålning vilket gör att bottnarna överlag har tämligen god status. Den världsomspännande miljöorganisationen Oceana(världens största marina miljöorganisation), anser att minst 30% av Östersjö och Öresundsregionen bör skyddas. I dagsläget är det bara ett fåtal procent som är skyddat. Kävlinge kommun har unika möjligheter att bidra till en sådanhär utveckling. Kävlinge har möjligheter att bli ledande på hållbart arbete i en annars väldigt exploaterad region. Vi vill att Kävlinge tar de nationella miljömålen på största allvar.   Kommunens planer på ett ekologiskt koloniområde i Löddeköpinge, följs med stort intresse från Naturskyddsföreningen Kävlinge. Kommunen och parti som kom förslaget ska ha en stor eloge för detta initiativ. Vi hoppas eko-koloniområdet blir till verklighet. Grönområdena i kommunen är mycket viktiga för rekreation och livskvalité. Ett förlorat grönområde, förblir ofta förlorat efter exploatering. För att få en tätort som är gemytlig och fragmenterad av grönområde, vill vi se till att kommunens garantier om andel parkområden i nybyggnationer värnas. Om fallet är sådant att man väljer exploatera grönområde inne i tätorten är det viktigt att samma yta ges tillbaka med kvalitativt läge, så många människor kan utnyttja detta område i sin närhet.  

_MG_1352

Folketspark

 

Frågor och svar

· Vi vill att ingen parkmark eller koloniområden ska bebyggas och om grönytor tas bort ska de kompenseras med mer kvalitativ yta.

 • Socialdemokraterna:Socialdemokraterna säger ja till detta.
 • Miljöpartiet: Vi instämmer helt!
 • Folkpartiet:Vi vill att man värnar det rekreations- och naturvärde som våra parker och koloniområden utgör. Det gäller även våra naturskydds- och friluftsområden. Dessutom vill vi bl.a. Utveckla Vikenområdet för spontanaktiviteter, samt öppna upp vattenspegeln och öka tillgängligheten till Kävlingeån.
 • Centerpartiet:Detta är en balansgång. Vi vill ju ha fler bostäder, men spara jordbruksmark, så på vissa ställen krävs en förtätning av bebyggelse och då kanske vissa grönområden blir aktuella. Men vi ska inte ta av Järavallens naturreservat som ett av förslagen var i den fördjupade översiktisplanen.
 • Kristdemokraterna:OK. Dock är det inte alltid möjligt att på samma läge ersätta parkmark som tas i anspråk för annat angeläget syfte, t ex att bygga en förskola eller annat boende.
 • Moderaterna:Vi ser ingen anledning alls att bebygga koloniområdena. Däremot vore även en förenkling av byggloven vara på plats där. Vi ser naturligtvis behov av grönområde och vi planerar byggandet med hänsyn till det. Vi har köpt in större skogsområden för rekreation i anslutning till Järavallen för att bevara dem. Idag är många områden märkta med höga eller mycket höga naturvärden. Vi ser gärna att man använder hela skalan och satsar på de områden som verkligen skall vårdas, bevaras och komma fler till del. Istället för att lägga naturvärden på hög.
 • Vänsterpartiet:Vi ställer upp på detta.
 • Sverigedemokraterna: OK.

· Vi vill att andelen naturreservat och andra typer av skyddade områden som är viktiga både ur naturskydds- och friluftssynpunkt ska öka.

 • Socialdemokraterna:Socialdemokraterna säger ja till detta.
 • Miljöpartiet: Vi instämmer helt!
 • Folkpartiet:Vi vill att man värnar det rekreations- och naturvärde som våra parker och koloniområden utgör. Det gäller även våra naturskydds- och friluftsområden. Dessutom vill vi bl.a. Utveckla Vikenområdet för spontanaktiviteter, samt öppna upp vattenspegeln och öka tillgängligheten till Kävlingeån.
 • Centerpartiet:Detta är en balansgång. Vi vill ju ha fler bostäder, men spara jordbruksmark, så på vissa ställen krävs en förtätning av bebyggelse och då kanske vissa grönområden blir aktuella. Men vi ska inte ta av Järavallens naturreservat som ett av förslagen var i den fördjupade översiktisplanen.
 • Kristdemokraterna:OK. Dock är det inte alltid möjligt att på samma läge ersätta parkmark som tas i anspråk för annat angeläget syfte, t ex att bygga en förskola eller annat boende.
 • Moderaterna:I vår kommun har vi idag fina naturreservat och vi ser att dessa ska underhållas och skötas. Vi har inga planer på att utöka antal naturreservat under kommande mandatperiod. Vi ser hellre få och välskötta än kvantitativt många områden.
 • Vänsterpartiet:Vi ställer upp på detta.
 • Sverigedemokraterna: OK (Vi hade 2 motioner om naturreservaten i Furulund och i Kävlinge, båda röstades ned även av MP).

 3. Bebyggelse och exploatering.

En viktig fråga för hållbarhet är matproduktionen. Att bygga på klass 9 och 10 jord, vilket är Europas bästa jordar är något naturskyddsföreningen ställer sig starkt negativ till. Sverige har en stor livsmedelsimport i dagsläget, närmare 50%. Detta gör att dessa jordar måste bevaras och värnas. Dessa jordar bör producera mat, skapa jobb och livskvalité under generationer, för att vi ska kunna uppnå ett mer hållbart samhälle. En lösning på detta är att utnyttja att bygga på höjden. På scanomårdet i Kävlinge hoppas Naturskyddsföreningen att detta ska kunna bli verklighet.   Öresund räknas som en av de mest exploaterade kuststräckorna i världen. Kävlinge har en lång kuststräcka gentemot Öresund och som tillhör den mest oexploaterade delen av hela Öresund. Kuststräckan Landskrona-Lomma (praktiskt taget Kävlinge kommuns kuststräcka, som numera är en del av Skåneleden) omnämns redan på 1950-tal i nationella utredningar för sitt naturvärde. Den ingår och omnämns i flera internationella fördrag och konventioner t ex Ramsarkonventionen Helsingforskonventionen och Natura 2000. Dessa konventioner och fördrag har Sverige skrivit under och medverkar aktivt i. Kuststräckan räknas som riksintresse för bland annat Miljö och Kulturvård med mera. T ex är Barsebäcksverket som ligger på kuststräckan ett riksintresse för energiproduktion även om kraftproduktionen från kärnkraft är avslutad sedan flera år. Om Sverige ska nå sina miljömål och vända en negativ (om än svag) trend är Kävlinges kuststräcka ett område vars naturvärde måste tas till vara. Eventuell exploatering måste noga vägas mot förluster i naturvärde. Länsstyrelsen har gjort ett utmärkt arbete i att poängtera i sitt yttrande om exploatering av Kävlinges kuststräcka och därmed satt stopp för den tilltänkta exploateringen. Vi i Naturskyddsföreningen Kävlingebygden ställer oss bakom detta och har också en negativ inställning till projektet Barsebäcks sjöstad.

Kusträckan från Skåneleden.

Kusträckan från Skåneleden.

  Frågor och svar

· Vi tycker att nybyggnation i första hand ska ske genom förtätning och utnyttjande av redan exploaterad mark.

 • Socialdemokraterna:Socialdemokraterna säger ja till detta.
 • Miljöpartiet: Vi instämmer helt!
 • Folkpartiet:Vi tycker det är rätt att nybyggnation i första hand ska ske genom förtätning och utnyttjande av redan exploaterad mark. Strandskyddet är viktigt och högklassad jordbruksmark är en värdefull resurs där nybyggnation och exploatering i möjligaste mån ska undvikas. Vi vill främja ett hållbart byggande, där våra plan- och byggregler ska stimulera energieffektivisering och nya bostadsområden ska planeras med goda förutsättningar för kollektivtrafik. Hållbara samhällen handlar om både ekonomi, miljö och social trygghet.
 • Centerpartiet:Instämmer helt och hållet! Se inledning och tidigare kommentarer
 • Kristdemokraterna:Ja, förtätning är önskvärd. Dock har kommunen behov av nya bostäder, även på nya områden, så det blir en bedömning från fall till fall. Dock ska kommunen helt undvika att bebygga eller på annat sätt exploatera bördig jordbruksmark.
 • Moderaterna:Ja i första hand är vårt mål att förtäta, men det räcker inte. Vi kommer att behöva ta jordbruksmark i anspråk men det ska göras med försiktighet och vara väl motiverat. Dösjebro är ett exempel där man behöver bygga kollektivtrafiknära och då blir det på jordbruksmark.
 • Vänsterpartiet:Vi ställer upp på detta.
 • Sverigedemokraterna: OK.

· Vi ser strandskyddet som viktigt och det ska respekteras vid planering av nybyggnation och exploatering.

 • Socialdemokraterna:Socialdemokraterna säger ja till detta.
 • Miljöpartiet: Vi instämmer helt!
 • Folkpartiet:Vi tycker det är rätt att nybyggnation i första hand ska ske genom förtätning och utnyttjande av redan exploaterad mark. Strandskyddet är viktigt och högklassad jordbruksmark är en värdefull resurs där nybyggnation och exploatering i möjligaste mån ska undvikas. Vi vill främja ett hållbart byggande, där våra plan- och byggregler ska stimulera energieffektivisering och nya bostadsområden ska planeras med goda förutsättningar för kollektivtrafik. Hållbara samhällen handlar om både ekonomi, miljö och social trygghet.
 • Centerpartiet:Instämmer helt och hållet! Se inledning och tidigare kommentarer
 • Kristdemokraterna:Ja, strandskyddet ska värnas, på både kort och lång sikt, och ev exploatering ska göras med noggrann prövning och med allmänintresset för ögonen.
 • Moderaterna:Delvis, idag är det viktigt att få igång byggandet och vi kan se det nödvändigt att i vissa fall behöva frångå strandskyddet för att få igång bostadsbyggandet. Vi kan dock inte se att det är ett problem i vår kommun.
 • Vänsterpartiet:Vi ställer upp på detta.
 • Sverigedemokraterna: OK. Erik Nordmark uttalade sig i frågan i Kävlinge Nya i frågan, han betonade att det var mycket viktigt med strandskyddet.

· Vi ser jordbruksmark som en värdefull resurs där nybyggnation och exploatering i största möjliga mån ska undvikas.

 • Socialdemokraterna:Socialdemokraterna säger ja till detta.
 • Miljöpartiet: Vi instämmer helt!
 • Folkpartiet:Vi tycker det är rätt att nybyggnation i första hand ska ske genom förtätning och utnyttjande av redan exploaterad mark. Strandskyddet är viktigt och högklassad jordbruksmark är en värdefull resurs där nybyggnation och exploatering i möjligaste mån ska undvikas. Vi vill främja ett hållbart byggande, där våra plan- och byggregler ska stimulera energieffektivisering och nya bostadsområden ska planeras med goda förutsättningar för kollektivtrafik. Hållbara samhällen handlar om både ekonomi, miljö och social trygghet.
 • Centerpartiet:Instämmer helt och hållet! Se inledning och tidigare kommentarer
 • Kristdemokraterna:OK, se svar ovan.
 • Moderaterna:Delvis, för oss är det också viktigt med vad den som äger marken vill. Om ägaren vill stycka upp sin mark och sälja, så är det ingenting som vi ser problem med. Men vårt mål är, som skrivit tidigare, att förtäta i våra orter.
 • Vänsterpartiet:Vi ställer upp på detta.
 • Sverigedemokraterna: OK.

 4. Vindkraft.

I dagsläget har vi ett förbud på vindkraft med 500 meter till bebyggelse i kommunen. Då vindkraft kan anses som störande för det skånska kulturlandskapet, finns det delade meningar om vindkraftens vara och icke vara i kommunen. De flesta vill ha vindkraft men de flesta vill också ha ett öppet kultur landskap. Detta visar på den intressekonflikt som präglar den skånska vindkraftsdebatten och hejdar utbyggnaden. En prioriteringsfråga, helt enkelt.

Skånskt kulturlandskap.

Skånskt kulturlandskap.

Frågor och svar

· Vi ser vindkraft som något som ska planeras med omsorg men samtidigt något viktigt för ett hållbart samhälle.

 • Socialdemokraterna:Socialdemokraterna säger ja till detta
 • Miljöpartiet: Vi instämmer helt!
 • Folkpartiet:Vi tycker att vindkraftsprojekt ska koncentreras till redan exploaterade områden och platser med relativt låga värden för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv – och inte så att de inkräktar på skyddade naturområden eller förstör miljöerna i kust- och fjällandskapet. Därför menar vi att kommunens vindkraftspolicy är bra. Vi vill också att alla klimatsmarta energislag ska behandlas lika. Detta kan låta som en självklarhet, men är det inte. Det finns krafter som vill att staten ensidigt ska gynna vissa energislag framför andra. Vi säger i stället ja till en energipolitik som sätter minskade koldioxidutsläpp och ökad energisäkerhet i första rummet.
 • Centerpartiet:Vindkraft ska vi ha! Vår politik hänger ihop med det man lovar på riksplanet och det lever vi upp till lokalt. Vindkraft är en viktig länk i att ersätta kärnkraft. Vi vill inrätta ett forsknings- och innovationscentra vid Barsebäcksverket. Genom att använda området till forskning av ny teknik för förnybar energi skapar de goda förutsättningar för vår region både genom nya arbetstillfällen och bra för miljön. Vi vill inte ha något Barsebäcks sjöstad.
 • Kristdemokraterna:Vindkraft behövs med ska i omfattning och lokalisation noggrant prövas. Alla kommuner har inte möjlighet eller förutsättningar att anlägga vindkraft.
 • Moderaterna:Det finns många energikällor som vi ser är viktiga och intressanta. Solenergi är ett sådant exempel. Gällande vindkraft har vi som ni nedan skriver en policy som vi har tagit och som följs.
 • Vänsterpartiet:Vi ställer upp på detta.
 • Sverigedemokraterna: Nej.

· Vi anser att kommunens vindkraftspolicy bör ses över för att underlätta en vidare utbyggnad inom kommunens gränser.

 • Socialdemokraterna:Nej, i dagsläget menar vi att havsbaserade vindkraftverk är bättre.
 • Miljöpartiet: Vi instämmer helt!
 • Folkpartiet:Vi tycker att vindkraftsprojekt ska koncentreras till redan exploaterade områden och platser med relativt låga värden för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv – och inte så att de inkräktar på skyddade naturområden eller förstör miljöerna i kust- och fjällandskapet. Därför menar vi att kommunens vindkraftspolicy är bra. Vi vill också att alla klimatsmarta energislag ska behandlas lika. Detta kan låta som en självklarhet, men är det inte. Det finns krafter som vill att staten ensidigt ska gynna vissa energislag framför andra. Vi säger i stället ja till en energipolitik som sätter minskade koldioxidutsläpp och ökad energisäkerhet i första rummet.
 • Centerpartiet:Vindkraft ska vi ha! Vår politik hänger ihop med det man lovar på riksplanet och det lever vi upp till lokalt. Vindkraft är en viktig länk i att ersätta kärnkraft. Vi vill inrätta ett forsknings- och innovationscentra vid Barsebäcksverket. Genom att använda området till forskning av ny teknik för förnybar energi skapar de goda förutsättningar för vår region både genom nya arbetstillfällen och bra för miljön. Vi vill inte ha något Barsebäcks sjöstad.
 • Kristdemokraterna:Det gjordes under innevarande mandatperiod en förnyad inventering och analys inför ev utbyggnad av kommunens vindkraftresurser. Den visar på begränsade geografiska möjligheter att anlägga vindkraftverk- eller parker i vår kommun. De ska inte heller placeras till havs, utanför kommunens strandlinje. Vi anser att aktuell vindkraftpolicy bör gälla ytterligare 3-4 år.
 • Moderaterna:Vi har inga planer att se över vindkraftspolicyn som togs för något år sedan. Den tar väl hänsyn till kringboendes miljö som också är en viktig fråga för moderaterna.
 • Vänsterpartiet:Vi ställer upp på detta.
 • Sverigedemokraterna: Nej.

 5. Kemikalier.

REACH, samarbetet för EU-länder som är till för att säkerställa och begränsa, även fasa ut farliga kemikalier, går långsamt framåt. I väntan på att REACH blir slagkraftigare vill vi att kommunen som beställare av tjänster, ställer höga krav på en restriktiv kemikalie användning vid framförallt städning. Vi i naturskyddsföreningen vill ha så små mängder gifter som möjligt i vår närmiljö. Hos småbarn är känsligheten för kemikalier extra stor och perspektivet väldigt långsiktigt. Att använda ekologiska produkter i parkskötseln är också något vi vill lyfta fram. Biologisk gödsel istället för konstgödsel och helst heller inga bekämpningsmedel i någon parkskötsel.

Frågor och svar

· Vi vill att kommunen antar ett handlingsprogram för en giftfri vardag.

 • Socialdemokraterna:Socialdemokraterna säger ja till detta.
 • Miljöpartiet: Vi instämmer helt!
 • Folkpartiet:Vi anser att den europeiska kemikalielagstiftningen behöver skärpas och särskild hänsyn ska tas till barns och ungas känslighet. Vi kan också tänka oss att den kommunala marken sköts på ett ekologiskt sätt om det är möjligt.
 • Centerpartiet:Roligt att ni använder vårt begrepp giftfri vardag. Det är något som vi driver på alla nivåer, exempelvis var miljöminister Lena Ek pådrivande i kemikaliefrågorna som EU-parlamentariker. Vi håller med om att det behövs handlingsprogram, jag bifogar ett lokalt flygblad som vi hade på just detta ämne.
 • Kristdemokraterna: OK
 • Moderaterna:Vi följer rådande lagstiftning och rekommendationer. Varje år görs ett uppföljningsprogram där vi undersöker olika branscher och företeelser i kommunen. Olika fokus olika år.
 • Vänsterpartiet:Vi ställer upp på detta.
 • Sverigedemokraterna: OK.

· Vi vill att kommunal mark ska skötas på ett ekologiskt sätt.

 • Socialdemokraterna:Socialdemokraterna säger ja till detta.
 • Miljöpartiet: Vi instämmer helt!
 • Folkpartiet:Vi anser att den europeiska kemikalielagstiftningen behöver skärpas och särskild hänsyn ska tas till barns och ungas känslighet. Vi kan också tänka oss att den kommunala marken sköts på ett ekologiskt sätt om det är möjligt.
 • Centerpartiet:Roligt att ni använder vårt begrepp giftfri vardag. Det är något som vi driver på alla nivåer, exempelvis var miljöminister Lena Ek pådrivande i kemikaliefrågorna som EU-parlamentariker. Vi håller med om att det behövs handlingsprogram, jag bifogar ett lokalt flygblad som vi hade på just detta ämne.
 • Kristdemokraterna: Ja, där så är möjligt ur praktiska synpunkter.
 • Moderaterna:Kommunal mark ska skötas på ett ansvarsfullt sätt, därmed inte sagt att det ska vara ekologiskt.
 • Vänsterpartiet:Vi ställer upp på detta.
 • Sverigedemokraterna: OK.

6. Skolan.

Kävlinge kommun satsar idag extra hårt på läsning och skrivande. Detta utesluter inte hållbarhets och miljöarbete. Att kunna förena hållbarhetsarbetet med läsning och skrivning borde gå att lösa, med hjälp av engagerade pedagoger vid kommunens skolor. Samla in fakta genom läsning. Göra en teori. Genomför ett praktiskt moment ute i naturen. Med uppföljning. Grunden för naturvetenskaplig arbete helt enkelt. Helhetsperspektivet är viktigt, vi vill se öronmärkta pengar för detta arbete i skolan. Skolan formar framtiden, därför är det extra viktigt att dessa frågor i större utsträckning sätts på agendan i skolan. Givetvis ser vi helst att detta görs i största möjliga mån utan extra kostnader. Men pengar ger möjligheter. Om öronmärkta pengar finns att ansöka om hos kommunen, skulle det underlätta och sporra lärare som brinner för dessa frågor. Förhoppningsvis kommer Naturskyddsförening Kävlingebygden presentera ett förslag för ett litet samarbete med Korsbackaskolan. En av styrelsemedlemmarna har börjat dra upp riktlinjerna för ett sådant förslag.

oi 2591

Barn på upptäcktsfärd.

  Frågor och svar

· Vi vill öka fokus på hållbar utveckling, klimat, återvinning och andra stora och små miljöinriktade frågor i skolan.

 • Socialdemokraterna:Socialdemokraterna säger ja till detta.
 • Miljöpartiet: Vi instämmer helt!
 • Folkpartiet:Att öka fokus på hållbar utveckling, klimat, återvinning och andra stora och små miljöinriktade frågor i skolan är positivt. De naturvetenskapliga ämnena, där fokus sätts på tvärvetenskap är frågor som vi jobbar för. Vår förskola på Nya Dala har tex sin verksamhet just inriktad på naturvetenskapen. Att våra skolbarn nyttjar de naturvärden som kommunen har, ser vi som en självklarhet.
 • Centerpartiet:Skolan ska följa läroplanen med allt vad det innebär. Vi har haft fokus på matematik och svenska språket med läsning och skrivning. Andra prioriteringar har varit entreprenörskap och Ung Företagssamhet. Inom förskolan satsas det mycket på naturkunskap och det görs många utflykter och experiment, detta följs upp i grundskolan och utvecklas vidare. Vi tror det är viktigt att engagemanget kring ett ämne ska komma inifrån skolorna själva. Att locka elever till sin skola genom en ”naturprofil” fungerar bättre än att politikerna uppifrån säger vad de ska satsa på, som exempelvis förskolan Nya Dala i Furulund. Det finns utflyktspengar i budgeten inom ramen för skolans verksamhet.
 • Kristdemokraterna: Vi håller med.
 • Moderaterna:Vi har idag flera teman i skola där frågor om miljö och klimat har en naturlig del. I samarbete med exempelvis kostenheten ges information kring svinn, och projekt kring ekologisk och klimatsmart mat.
 • Vänsterpartiet:Vi ställer upp på detta.
 • Sverigedemokraterna: OK.

· Vi vill att Kävlinge kommun avsätter särskilt öronmärkta pengar till att driva projekt för att få ut skolungdomar i kommunens natur.

 • Socialdemokraterna:Socialdemokraterna säger ja till detta.
 • Miljöpartiet: Vi instämmer helt!
 • Folkpartiet:Att öka fokus på hållbar utveckling, klimat, återvinning och andra stora och små miljöinriktade frågor i skolan är positivt. De naturvetenskapliga ämnena, där fokus sätts på tvärvetenskap är frågor som vi jobbar för. Vår förskola på Nya Dala har tex sin verksamhet just inriktad på naturvetenskapen. Att våra skolbarn nyttjar de naturvärden som kommunen har, ser vi som en självklarhet.
 • Centerpartiet:– Skolan ska följa läroplanen med allt vad det innebär. Vi har haft fokus på matematik och svenska språket med läsning och skrivning. Andra prioriteringar har varit entreprenörskap och Ung Företagssamhet. Inom förskolan satsas det mycket på naturkunskap och det görs många utflykter och experiment, detta följs upp i grundskolan och utvecklas vidare. Vi tror det är viktigt att engagemanget kring ett ämne ska komma inifrån skolorna själva. Att locka elever till sin skola genom en ”naturprofil” fungerar bättre än att politikerna uppifrån säger vad de ska satsa på, som exempelvis förskolan Nya Dala i Furulund. Det finns utflyktspengar i budgeten inom ramen för skolans verksamhet.
 • Kristdemokraterna:Skolan har redan tilldelats resurser för angivet syfte.
 • Moderaterna:Det ingår redan i läroplanen och det finns avsatta medel.
 • Vänsterpartiet:Vi ställer upp på detta.
 • Sverigedemokraterna: OK.

· Vi vill att öka andelen praktisk undervisning i de naturvetenskapliga ämnena, där fokus sätts på tvärvetenskap för en ökad förståelse av människan och vår omvärld.

 • Socialdemokraterna:Socialdemokraterna säger ja till detta.
 • Miljöpartiet: Vi instämmer helt!
 • Folkpartiet:Att öka fokus på hållbar utveckling, klimat, återvinning och andra stora och små miljöinriktade frågor i skolan är positivt. De naturvetenskapliga ämnena, där fokus sätts på tvärvetenskap är frågor som vi jobbar för. Vår förskola på Nya Dala har tex sin verksamhet just inriktad på naturvetenskapen. Att våra skolbarn nyttjar de naturvärden som kommunen har, ser vi som en självklarhet.
 • Centerpartiet:– Skolan ska följa läroplanen med allt vad det innebär. Vi har haft fokus på matematik och svenska språket med läsning och skrivning. Andra prioriteringar har varit entreprenörskap och Ung Företagssamhet. Inom förskolan satsas det mycket på naturkunskap och det görs många utflykter och experiment, detta följs upp i grundskolan och utvecklas vidare. Vi tror det är viktigt att engagemanget kring ett ämne ska komma inifrån skolorna själva. Att locka elever till sin skola genom en ”naturprofil” fungerar bättre än att politikerna uppifrån säger vad de ska satsa på, som exempelvis förskolan Nya Dala i Furulund. Det finns utflyktspengar i budgeten inom ramen för skolans verksamhet.
 • Kristdemokraterna: Vi håller med.
 • Moderaterna:Vi har idag mattelyftet som innebär både teori och praktik. Kävlinge kommun följer läroplanen och de riktlinjer som ges i undervisning. I övrigt har skolorna full frihet till egna initiativ.
 • Vänsterpartiet:Vi ställer upp på detta.
 • Sverigedemokraterna: OK.

  7. Avfall.

Nyligen har kommunen beslutat om 2 facksortering. Detta på grund av att 8 facks alternativet ansågs för dyrt. Återvinning sparar både energi och naturresurser. Man får ut råvaror som järn aluminium, gödsel, glasmassa, pappersmassa och biogas. De billigaste och mest eftertraktade mineralen för metallutvinning, är idag ofta exploaterade. Nya fyndigheter ligger ofta på ett större djup, vilket leder till att man behöver borra längre ner i berggrunden vilket i sin tur kräver mer resurser. Hela städer flyttas till och med för att kunna bedriva fortsatt gruvdrift och metallutvinning. Inte särskilt hållbart med andra ord. Vi hade gärna sett att en handlingsplan mot 8 facks system togs fram. Örkelljunga kommun med sina drygt 10.000 invånare är en liten kommun vi i Naturskyddsföreningen ser som ett föredöme i sitt sätt att sopsortera. Vi vill att Kävlinge kommun underlättar ännu mer för sopsorterare. Det som till en början ses som en kostnad, kan bli till en affärsidé i takt med kommunen utvecklar sin återvinningsförmåga. Sopor är inte längre bara sopor, det är pengar och möjligheter. Komplimanger ges till kommunen för att man 2016 ska ha gjort det möjligt för kommunens invånare att sortera sitt matavfall, som sedan kan användas till biogasutvinning.  

Frågor och svar

· Vi vill att livsmedelsbutiker & restauranger ska kunna lämna sitt matavfall till biogas.

 • Socialdemokraterna:Socialdemokraterna säger ja till detta.
 • Miljöpartiet: Vi instämmer helt!
 • Folkpartiet:Vi ser inget hinder i att livsmedelsbutiker, restauranger eller hushåll ges möjlighet att lämna sitt matavfall till biogas.
 • Centerpartiet:Vi vill underlätta för biogasen och låta restauranger och butiker omvandla avfallet till biogas. Det finns ett projekt, biogas Lundaland, som vi följer och stöttar, men en biogasanläggning är inte i dagsläget något som kommunen ska bygga. Centerpartiet jobbar aktivt med detta inom Region Skåne, där vi bidragit till att det finns ekonomiska resurser att söka för de som vill satsa på biogas. Biogasen är betydelsefull i Centerpartiets mål mot en fossilfri fordonsflotta inom inte allt för lång framtid. Sorteringen av hushållsavfall har nu börjat ta form. Det finns en plan för hela kommunen under ett par år framöver.
 • Kristdemokraterna:Vi håller helt med och är beredda att framgent politiskt verka för detta syfte.
 • Moderaterna:Livsmedelbutiker och restauranger har sedan ett antal år haft denna möjlighet. Just nu byggs avfallssystemet ut med matavfallsinsamling som kommer att resultera i att alla hushåll och verksamheter kommer att få ett speciellt kärl för insamling av matavfall.
 • Vänsterpartiet:Vi ställer upp på detta.
 • Sverigedemokraterna: OK.

· Vi vill att alla hushåll Kävlinge kommun ska kunna sortera sitt avfall.

 • Socialdemokraterna:Socialdemokraterna säger ja till detta.
 • Miljöpartiet:Vi skulle vilja instämma men Tekniska nämnden har redan tagit beslut i frågan o valt ut matavfallet för sig. Förslag om att ha 8-facksystem ansågs för dyrt.
 • Folkpartiet:Vi ser inget hinder i att livsmedelsbutiker, restauranger eller hushåll ges möjlighet att lämna sitt matavfall till biogas.
 • Centerpartiet:Vi vill underlätta för biogasen och låta restauranger och butiker omvandla avfallet till biogas. Det finns ett projekt, biogas Lundaland, som vi följer och stöttar, men en biogasanläggning är inte i dagsläget något som kommunen ska bygga. Centerpartiet jobbar aktivt med detta inom Region Skåne, där vi bidragit till att det finns ekonomiska resurser att söka för de som vill satsa på biogas. Biogasen är betydelsefull i Centerpartiets mål mot en fossilfri fordonsflotta inom inte allt för lång framtid. Sorteringen av hushållsavfall har nu börjat ta form. Det finns en plan för hela kommunen under ett par år framöver.
 • Kristdemokraterna:Ja, och kommunen håller med start 2014 på att införa detta system i hela kommunen.
 • Moderaterna:Sedan många år har hushållen möjlighet att sortera sitt avfall funnits genom miljöstationer och en återvinningscentral. Det som saknats i detta system har varit matavfall. Införandet av matavfallsinsamling kommer att vara klart 2016. Uppskattningen är att över 50% av allt matavfall kommer att samlas in.
 • Vänsterpartiet:Vi ställer upp på detta.
 • Sverigedemokraterna: OK.

 Ett stort tack till Kävlinges partier, som alla deltagit!!

Hoppas alla haft en bra sommar och lyckats ta sig ut i naturen för att njuta!

Vi ses igen!

Bästa hälsningar, Naturskyddsföreningen Kävlingebygden.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.