Samråd om vattenverksamhet Farina AB

Som en del i en större översyn av vattenverksamhet i vattendrag har det varit ett samråd om damm och elproduktion vid Farina (Lilla Harrie valskvarn), Kvarnvik och Bösmöllan. Eftersom de båda andra anläggningarna tillhör Lunds kommun så hade vi bara möjlighet att svara på samrådet för Farina. Vi hade dock en dialog med Naturskyddsföreningen Skåne och Naturskyddsföreningen Lundabygden som svarade för Kvarnvik och Bösmöllan.

Det hela går ut på att anläggningar med vattenverksamhet behöver tillstånd enligt Miljöbalken och de som varit i drift innan Miljöbalken trädde i kraft 1999 kan behöva lagligförklaras. Konsekvensen av detta är att de, för attt få fortsätta med befintlig elproduktion, måste göra en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och lämna in en ansökan till Mark och Miljödomstolen för prövning. Det förfarandet är beslutat av regeringen och inget som kan påverkas men vi tycker att det är orimligt att kräva av enskilda ägare att man ska bekosta en MKB som kan kosta flera hundra tusen för att ansöka om tillstånd för en damm som funnits där i hundratals år och för en elproduktion som funnits där i närmare hundra. Även om vi från föreningens sida kan tycka det är olyckligt att minska på produktionen av vattenkraft i en tid när vi måste göra vad vi kan för att minimera klimatpåverkande elproduktion så har vi inga synpunkter på det. Det finns som sagt fördelar med liten elproduktion men också nackdelar.

Det som varit viktigt för oss är att inte dammar och vattenflöden påverkas av några omfattande förändringar. Vår fina kävlingeå är värdefull ur många perspektiv och vi måste vara försiktiga att förändra den. Vi ställer oss dock positiva till mindre justeringar som anläggning av en ny faunapassage som tillåter mer svagsimmande arter än idag att ta sig förbi dammen.

Se vårt svar nedan. Vid frågor eller kommentarer – kontakta oss gärna eller lämna en kommentar i kommentarsfältet.   

Hänvisningen till sidan 10 handlar om att miljön vid anläggningen är värdefull ur många perspektiv:

  • Naturmiljö
  • Rekreation och friluftsliv
  • Kulturmiljö och fornlämningar
  • Naturresurser
  • Bebyggelse och boendemiljö

 

Hänvisningen till sidan 13 handlar om att det finns mycket gamla synder som näringsämnen och miljögifter i bottensedimenten och att flödena i ån inte bör ändras så att detta rivs upp och kommer i cirkulation igen.

 

Samråd enligt 6 kap miljöbalken avseende bortledande av vatten för turbindrift i Kävlingeån, Farina AB, Lilla Harrie 4:2, Kävlinge kommun.

Naturskyddsföreningen Kävlingebygden (NFK) tackar för möjligheten att framföra synpunkter i detta ärende.

NFK har inte detaljkunskaper om den enskilda anläggningen Farina AB, men generellt anser vi att även små kraftverk har betydelse för elproduktionen, och det vore trist om den el som genereras från en förnybar källa skulle falla bort.

Lösningen att anlägga en faunapassage förefaller lämplig. Två alternativ till utformning anges, och NFK har inte kunskaper att förorda ena eller andra alternativet.

Framför allt vill vi understryka att rivning av dämmen eller större förändringar i flödena i ån absolut måste undvikas med hänvisning till de konsekvenser som anges från sidan 10 f. i samrådshandlingen. Vi vill särskilt framhålla den risk som beskrivs på sidan 13 och som berör frisläppande av bottensediment i samband med ändrade vattenflöden.

Vi hoppas på att den fortsatta processen sker i samförstånd med markägare och med hänsyn till de olika förutsättningar enskilda markägare kan ha att ansöka om ett lagligförklarande av vattenverksamheten.

 

Med vänliga hälsningar från Naturskyddsföreningen Kävlingebygden

Ingemar Gröön

Ordförande

Ingemar.groon@nordicsugar.com

Mobil: 0709 53 71 87

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.